Z WIELKĄ UWAGĄ

Z tego powodu z wielką uwagą przyjąłem podstawową tezę referatu J. Goćkowskiego, który stwierdził, że programy strukturalizmu i historyzmu w badaniach dotyczących idei nie są konkurencyjne, ale raczej komplementarne. Ten punkt widzenia jest przyjmowany także w odniesieniu do badań zjawisk biologicznych w koncepcji badań ewolucji jako procesu przemian bio- kulturowych, tj. takich, które zachodzą na skutek kształtowania procesu rozwoju przez kompleks czynników biologicznych i kulturowych, odpo­wiednio ze sobą powiązanych. Badania takie można obecnie realizować na gruncie ekologii. Dyscyplina ta pozwala analizować w ujęciu syste­mowym związki między człowiekiem (podmiotem zachowań kulturowych) a środowiskiem przyrodniczym (obszarem aktywności kulturowej). W eko­logii przyjmuje się podejście badawcze, w którym rozwój kulturowy ga­tunku ludzkiego traktuje się jako istotny składnik rozwoju biologicznego. Zakłada się więc, że zarówno czynniki wpływające na ewolucję biolo­giczną, jak i czynniki determinujące rozwój kulturowy działają we wza­jemnym powiązaniu, łącznie kształtując ostateczny obraz ewolucji bio- kulturowej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply