WARIANTY HISTORYCYZMU

W referacie W. Krajewskiego Czy wszystkie nauki o przyrodzie są historyczne zaprezentowany został pogląd, który chciałbym pokrótce pod­dać analizie z biologiczno-ewolucyjnego punktu widzenia, zaznaczając to,na jakie trudności natrafia biolog badający procesy ewolucyjne, gdy w polu jego rozważań wystąpić musi pojęcie historyzmu. Następnie chciał­bym się podzielić wątpliwością, jaka rysuje się w naukach społecznych podobnie jak w biologii, gdy napotykamy różnoraki sens pojęcia histo­ryzmu.W obrębie dyscyplin biologicznych istnieją, idąc za głosem W. Kra­jewskiego, dziedziny historyczne i niehistoryczne. Pozostańmy przy pierwszych. Przykładem ich jest ewolucjonizm. Na jego gruncie napoty­kamy pojmowanie historyzmu, wynikające ze swoistego sposobu stoso­wania — jak można powiedzieć za W. Krajewskim —metody historycz­nej. Tradycyjne, darwinowskie pojmowanie procesu ewolucyjnego, przy­pisuje ewolucji charakter historyczny. Co więcej, sądzę, iż w historycznej wizji ewolucji Darwin wyróżnia dwa obrazy: wyidealizowany i rzeczy­wisty .Pierwszy — wyidealizowany, wyposażony jest, według autoraO  powstawaniu gatunków, w następujące cechy: zmiana ewolucyjna jest zazwyczaj przekształceniem (w sensie kategorialnej interpretacji diałektyki), zachodzi regularnie, na ogół dyskretnie, jednokierunkowo (chociaż in statu nascendi jest ona bezkierunkowa) i występuje w toku ewolucji w stałym tempie. Drugi obraz — rzeczywisty, to wizja, w której ciągłe­mu procesowi ewolucyjnemu w zdecydowanej liczbie przypadków towa­rzyszy rozszczepienie, a zmiany następują nieregularnie, kierunkowo w zmiennym tempie .

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply