UZASADNIONY POGLĄD

images (5)

Można uzasadnić pogląd, że proces wytwarzania wiedzy daje się ująć jako proces wytwarzania szczególnego produktu, którego wartość użytko­wą określić można tak, jak wartość użytkową wielu innych produktów, w społecznych formach życia charakteryzujących się gospodarką towarowo-pieniężną i rynkiem ,,obrót” wiedzą ujawnia, że ma ona określoną wartość wymienną, a zatem bez wątpienia ma określone wartości użyt­kowe.Postawmy pytanie o wnioski, jakie dają wyprowadzić się z powyższe­go wywodu, wnioski, które mogą mieć jakieś znaczenie dla interesują­cych nas zagadnień.Otóż z faktu, iż wiedzę (w tym wiedzę naukową jako jej szcze­gólną formę) daje się ująć jako produkt wyposażony w określone wartości użytkowe, a także z faktu, iż wartości użytkowe produktów mają, najlapidarniej mówiąc, historyczny charakter, wynika dość, jak się zdaje, jednoznacznie pogląd o historycznym charakterze wartości użytkowych wiedzy naukowej. Jeśli tę konkluzję wyrazić w formie przed­stawionej przez autorkę referatu, to uzyskamy stwierdzenie, iż określenia zakresu stosowalności praw i teorii naukowych formułowane są przez ba­daczy i że zakres ten określany jest za pomocą właściwych dla danej teorii parametrów i w sposób swoisty dla danej dyscypliny na pewnym etapie jej rozwoju. Tak więc rezultat, do jakiego B. Tuchańska dochodzi poprzez analizę zaprezentowaną w referacie, możliwy jest do uzyskania także inną drogą, co może zostać uznane za moment potwierdzający traf­ność jej ustaleń.Przyjęcie tezy o historycznym charakterze wartości użytkowych tego szczególnego produktu, jakim jest wiedza naukowa, pociąga za sobą, rzecz oczywista, określone konsekwencje teoretyczne. Zauważmy bowiem, że produkt, którego wartości użytkowe „tu i teraz” pozwalają kontynuo­wać proces wytwarzania warunków społecznej reprodukcji życia, może się jutro okazać bezużyteczny i to dlatego właśnie, że czyni go bez­użytecznym proces, w którym produkt ten wcześniej powstał i który być może swoją aktualną formę zawdzięcza takiemu właśnie, a nie innemu układowi cech użytkowych produktu już niepotrzebnego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply