UWIKŁANIE W HISTORYCZNOŚĆ

pobrane

Dalszych rozważań domaga się samo zagadnienie stopnia „uwikła­nia” w historyczność różnego typu twierdzeń zarówno w naukach przy­rodniczych, jak i humanistycznych. W obliczu nowych odkryć astronomii czy biologii trudno zaprzeczyć, iż również przyrodoznawstwo nie może obejść się bez pojęcia historii. Czy w przypadku wszystkich nauk mamy jednak do czynienia z jednorodnym „polem historyczności”? Innymi zaś słowy, czy na przykład historia galaktyk posiada tę samą ontyczną struk­turę i epistemologiczny sens, co trwanie kulturowych symboli? Tylko po­zytywna odpowiedź na to pytanie pozwalałaby na „sformułowanie koncepcji względnej jedności metodologicznej nauk” na szlaku zwy­cięstw historyzmu w przyrodoznawstwie. Dyskusję metodologiczną mu­siałyby poprzedzić zatem w tym przypadku ustalenia filozofii historii oraz ontologii na temat natury czasu w obu głównych układach odniesienia kategorii ontologicznych, jakimi są natura i kultura.Piszącemu niniejsze bliska jest reprezentowana przez autorkę idea kooperacji nauk, a także przeświadczenie, że nauka jest „jedna” szu­kałbym jednak podstaw tej jedności (tudzież jej możliwości reprodukcji w toku rozwoju kultury) nie tyle w perspektywach unifikacji metod (to, co historyczne kontra to, co uniwersalne, idiografizm kontra nomotetyzm), lecz za L. Kołakowskim i S. Amsterdamskim w jedności funkcji pełnio­nych przez całą naukę w pewnego typu kulturze.Na zakończenie pewna uwaga o bardziej ogólnym charakterze. Otóż cytowane zarówno przez B. Tuehańską, jak i W. Krajewskiego przy­kłady przydatności zasady historyzmu w naukach przyrodniczych odno­szą się jedynie do tych przypadków, w których mamy do czynienia z kon­kretnymi odkryciami naukowymi, z uzyskaniem teoretycznego wglądu w genezę pewnych obiektów i procesów przyrodniczych (idea big bang). Tymczasem nie mniej ważnym źródłem historystycznej inspiracji w filo­zofii nauki może być sam charakter i pewien typ skutków naukowej praktyki.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply