SPÓR O ROZUMIENIE

Z tego punktu „populacjo­niści” podejmowali próby przedstawienia zjawisk społecznych i kultu­rowych w ujęciu prospektywnym, a więc poprzez opis aktualnego podłoża tych zajwisk. Operowali zatem pewnymi obrazami zjawisk społecznych i kulturowych na określonym poziomie rozwoju biokulturowego gatunku ludzkiego (np. zbieractwo i łowiectwo a struktura genetyczna popula­cji itp.). Dokonywali więc opisu i wyjaśniania procesów społecznych i kulturowych, stosując wpierw ujęcie ahistoryczne (rekonstruując lub przyjmując obrazy ukazujące relacje czynników społecznych i kulturo­wych), następnie zakładając, że proces doprowadzający do powstawania poszczególnych obrazów zjawisk społeczno-kulturowych jest procesem podobnym do procesu ewolucji biologicznej. Najlepszą ilustracją powyż­szej tezy są założenia teoretyczne rozwijającej się obecnie socjobiologii. W istocie spór pomiędzy „typologami” i „populacjonistami” o rozu­mienie pojęcia rasy w biologii był sporem o to, które z dwóch klas zja­wisk — biologiczne czy kulturowo-społeczne — należy badać według uję­cia historycznego. Kontrowersja dotyczyła zatem tego, czy rasą jest nie­zmienna konfiguracja elementów struktury biologicznej, jawiąca się w różnych uwarunkowaniach historycznych procesu rozwoju społeczno-kul­turowego (teza typologów), czy rasą jest ciągle poddawany zmienności mikroewolucyjnej zbiór genów, któremu towarzyszy pewna rzeczywistość społeczno-kulturowa (teza populacjonistów)? Wydaje się, że oba podejścia są dość jednostronnymi próbami opisu i wyjaśniania bardziej skomplikowanej rzeczywistości.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply