RÓŻNICA MIĘDZY ZNACZENIAMI

Różnica między tymi dwoma znaczeniami jest zasadnicza. Mechanizm ewolucji jest — przynajmniej od momentu powstania pierwszych orga­nizmów żywych, faktu, którego znaczenie porównać by można w historii Ziemi do osobliwości początkowej (big hang) w kosmologii — w zasadzie taki sam dziś, jak i przed czterystu milionami lat. Jest to więc zjawisko niewątpliwie ahistoryczne. Natomiast rodowód to wynik procesu, jaki zachodzi w czasie dzięki działaniu mechanizmów ewolucji, z samej istoty rzeczy jest więc procesem historycznym. Różnica nie jest bynajmniej trywialna: mechanizm ewolucji można badać eksperymentalnie; jest on sprawdzalny na drodze testowania hipotez. Natomiast rodowód można je­dynie mniej lub więcej dokładnie (lub prawdopodobnie) odtworzyć, czyli opisać. Ze względu na ogromną rolę elementów stochastycznych nie moż­na go także wytłumaczyć, a także wątpliwe jest, czy można wyciągnąć ja­kieś ogólne prawidła oprócz tak trywialnych, że każda linia rodowa musi mieć swój początek i koniec dlatego właśnie dyskusja między zwolennikami gradualizmu a punk- tualizmu (nawiązuję tutaj do artykułu K. Łastowskiego O wariantach historyzmu w biologii ewolucyjnej) nie wychodzi poza ramy jałowych sporów: należy każdy z tych prądów rozważać w dwóch wymienionych wyżej aspektach. Niewątpliwie są gatunki powstające na jednej lub dru­giej drodze i nie to jest ważne i interesujące. Chodzi przede wszystkim o     to, że mechanizmy leżące u podstaw obu przypadków nie muszą być wcale odmienne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply