RÓWNOLEGŁE ROZWAŻANIE

Zauważamy je rów­nież w równoległych, przednaukowych rozważaniach nad dziejami społe­czeństwa, rozwijanych następnie na szeroką skalę w humanistyce upra­wianej pozytywistycznie. Szczególnie szerokie zastosowanie znalazł hi- storyzm w ramach ewolucjonizmu etnologicznego. Dopiero funkcjonalizm i strukturalizm przeciwstawiły się tak pojętemu historyzmowi.Po drugie, ów historyzm jest pojęciem użytecznym nie tylko dla ba­dacza dziejów nauki, w szczególności dla etnologa — w ramach jego auto­refleksji metodologicznej, ale również — jako środek oznaczenia pewnego przedmiotu jego badań. Etnolog bowiem, czy ogólniej — badacz kultury, stawia sobie m.in. pytanie, w jakich kulturach występuje ten właśnie sposób myślenia (badania), który W. Krajewski nazywa historycznym czy też — historyzmem. Tak więc pojęcie to poznawczo jest uzyteczne także w ogólnych badaniach nad kulturą. Oto jeden z przykładów. Często przedstawia się pogląd, że myślenie historyczne właściwe jest tylko kulturze europejskiej, czy, ściślej, nowo- żytno-europejskiej. Pogląd ten jednak nie jest wyznawany bez wyjątku. tak np. J. Needham  twierdzi, że owo myślenie historyczne właściwe jest także klasycznej kulturze chińskiej, o czym ma świadczyć fakt, ze zarówno w ramach taoistycznego wariantu światopoglądowego tej kul­tury, jak i w ramach jej wariantu konfucjańskiego — wyróżnia się po­szczególne epoki dziejowe, następujące po sobie oraz bądź to oddalające się od* „wieku złotego”, bądź zbliżające do niego. Natomiast ahistoryzm, zdaniem tego badacza, cechuje kultury helleńsko-hinduistyczne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply