REZYGNACJA Z WYMAGAŃ

images (4)Stwierdzając, iż rezygnacja z metodologicznego wymagania czasoprze­strzennej ogólności jako warunku uniwersalności zdań prawo-podobnych jest w gruncie rzeczy tylko kolejnym zabiegiem burzenia mitu aibsolutności wiedzy naukowej, B. Tuchańska w inny, choć wbrew pozorom bardzo ostrożny sposób stwierdza występowanie w nauce określonego stanu rzeczy naszkicowanego w sposób ogólny w poprzednim akapicie. Zakres stosowalności wiedzy naukowej nie może mieć charakteru abso­lutnego, albowiem z „natury”, jeśli można tak powiedzieć, tego szczegól­nego produktu, jakim jest wiedza naukowa, wynika jego historyczny charakter. Trudno nie zgodzić się z autorką kiedy mówi ona, że źródłem wiary w nieograniczoną stosowalność pewnej teorii jest w istocie niezna­jomość rzeczywistości. Zwrócę w tym miejscu uwagę na fakt, iż potrak­towanie wiedzy naukowej jako produktu daje dopiero możliwość pełnego uzasadnienia takiego poglądu.Mimo iż kwestie te nie leżą zupełnie w polu zainteresowań me­todologii nauk, trudno nie zauważyć, że wnioski referatu B. Tuchań­skiej przynajmniej te, do których ustosunkowałem się w dyskusji prowadzą do postawienia problemów oględnie mówiąc kłopotliwych. Tak więc dla przykładu teza o historycznym charakterze zakresu stosowalności wiedzy naukowej (dająca się wyprowadzić z twierdzeń materializmu historycznego) może teoretykom rozwoju społecznego nasu­wać przypuszczenie, że, być może, twierdzenie o możliwości rewolucyjne­go zniesienia danych, antagonistycznych stosunków produkcji ma również cechy historyczne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply