REZYGNACJA Z PRZEKONANIA

Wydaje się wreszcie, że rezygnacja z przekonania o koniecznej czaso­przestrzennej uniwersalności praw nauki odsłania problemy niewidoczne dla zwolenników ujęcia klasycznego. Jest to mianowicie grupa zagadnień, której kluczowym problemem jest kwestia sposobu ustalenia warunków stosowalności ogólnych, generalizujących twierdzeń naukowych, a naj­bardziej ogólnym zagadnieniem jest sposób powiązania dyscyplin nomo- logicznych z historycznymi.Na gruncie klasycznego ujęcia praw nauki rozważania nad warunkami, jakie spełniają prawa nauki, prowadzą wprost do kwestii odmienności nauk przyrodniczych i humanistycznych. O tych ostatnich powiada się, że nie ma w nich w zasadzie praw i teorii, a więc, że swoją ogólnością i ścisłością, a co za tym idzie także mocą eksplanacyjną i zdolnością prze­widywania nie dorównują naukom przyrodniczym (dokładniej, fizyce). Dzieje się tak już to z powodu swoistości, niepowtarzalności i historycz­nej zmienności ich przedmiotu i uwikłania badacza i samego badania w badaną rzeczywistość , już to z powodu ich niedojrzałości metodolo­gicznej. Z tego źródła wyrasta spór naturalizmu z anty naturalizmem to­czony na gruncie nauk humanistycznych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply