PO BLIŻSZEJ ANALIZIE

Jednakże po bliższej analizie okazuje się, że współczesne rozumienie historii w ewolucji wyrażane bywa różnymi spo­sobami. Zależą one od założeń teoretycznych, jakie biolog-ewolucjonista przyjmuje w badaniach nad ewolucją. W praktyce badawczej ewolucjonizmu, obok klasycznego ujęcia darwinowskiego, obecnie najbardziej roz­powszechnione są: gradualizm i koncepcja równowagi punktowej (punk- tualizm).Ujęcia te różnie — w trybie historycznym — traktują proces ewolu­cyjny. Ujmując rzecz zwięźle, można stwierdzić, że gradualizm pojmuje proces ewolucyjny przede wszystkim jako przebiegający powoli, regular­nie i zasadniczo drogą przekształceń, gdy punktualizm opowiada się za tym, że węzłowe zmiany ewolucyjne występują lokalnie, szybko i mają charakter przekształceń. Oba poglądy proponują więc określony sposób widzenia przebiegu zmian ewolucyjnych, co z historią ma tyle wspólne­go, że sekwencyjne ich następowanie kształtuje wyraźnie odmienny obraz ewolucji gatunków. Tym samym, jeśli przez historyzm rozumieć treść teoretyczną, jaka porządkuje owe zmiany, to pogląd ten generuje prze­konanie o istnieniu we współczesnej biologii ewolucyjnej co najmniej dwóch, a dokładniej (z darwinowskim) trzech, wariantów historyzmu. Ponadto, a wskazuje na to analiza metodologiczna, są one między sobą niezgodne, a także w niektórych fragmentach przeciwstawne. W każdym razie na przykładzie wymienionych, chociaż bliżej przeze mnie tu nie prezentowanych, wariantów widać, że określone ujęcie historyzmu prze­sądza między innymi o randze różnic między gradualizmem i punktualiz- mem a darwinizmem.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply