PEWNE SFORMUŁOWANIA

Pewne sformułowania referatu zdają się wszelako sugerować, że chodzi o coś więcej, mianowicie o to, że usytuowanie czasowe instancji determinującej ma być ograniczone do pewnego skończonego, niepustego zbioru zamkniętych przedziałów momentów czasowych; tylko w tych przedziałach miałyby zachodzić lub odpowiednio przebiegać te zależności, których odnotowywanie świadczyłoby o historyzmie stosownej dyscypli­ny.. Szczególnym przypadkiem zapisu tak przedstawiającej się zależności byłaby tzw. generalizacja historyczna — wyróżniająca się tym, że odnoś- ny zbiór przedziałów byłby stosunkowo „nieliczny”, a przy tym byłyby one zamknięte momentami na tyle „bliskimi” sobie, ażeby historyk mógł jeszcze nazwać instancję determinującą — wyposażoną w tego rodzaju wymiar czasowy — „wydarzeniem historycznym”, „działaniem jednostki lub zbiorowości ludzkiej” (wyróżnionego typu) itp.Otóż teza o tak pojętym historyzmie nauk przyrodniczych przedsta­wiałaby się bardziej interesująco niż jej odpowiednik poprzednio rozwa­żany, gdyby nie ta prozaiczna okoliczność natury logicznej, że zapisy oma­wianych obecnie zależności dają się wyprowadzać z zapisów zależności uprzednio omówionych: jeśli coś determinuje coś innego z uwagi na swe określone usytuowanie czasowe, to z reguły czyni to także w ograniczo­nych ramach tego usytuowania (istotniejszy wyjątek stanowiłyby tu od­powiednie zależności statystyczne).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply