OKREŚLONA WERSJA TWIERDZEŃ

images (6)

Krótko mówiąc, zabierając głos w dyskusji, zamierzam przedstawić argumenty na korzyść tezy, że wnioski, jakie uzyskała w swoim badaniu autorka, są możliwe do uzyskania także na innej drodze, dokładniej zaś mówiąc, stanowić one mogą wynik, czy też jeszcze inaczej mówiąc dają się wyprowadzić z określonej wersji twierdzeń materializmu historycznego.Trudno  rzecz jasna w tym miejscu jednoznacznie wyrokować,czy  sygnalizowanego wyżej faktu wynika coś ważnego dla metodologii nauk. Sądzę jednak, że prześledzenie innej drogi prowadzącej do tych samych w istocie rzeczy konkluzji może się okazać z pewnych względów pożyteczne nawet dla filozofów zajmujących się wyłącznie metodologią nauk.Wspomniana przeze mnie, „określona wersja twierdzeń materializ­mu historycznego” bazuje na swoistej interpretacji definicji procesu pra­cy, zamieszczonej przez Marksa w V rozdziale I tomu Kapitału . Częścią fundamentu tej interpretacji jest założenie, że kategoria Naturstoff, sto­sowana w wymienionej definicji pracy, może być pojmowana szeroko, w szczególności obejmować może społeczny proces wytwarzania warun­ków reprodukcji życia.W procesie pracy jak stwierdza autor Kapitału człowiek przy­swaja sobie Naturstoff w formie przydatnej dla swego własnego życia; z dalszych wyjaśnień wymienionego autora można sądzić, że ów Natur­stoff w formie przydatnej człowiekowi dla jego własnego życia to pro­dukt, a praca która go wytworzyła to produktive Arbeit. Tak więc, powtarzając rzecz raz jeszcze tylko z innej strony: produkt, to Na­turstoff wyposażony w takie wartości użytkowe, których spo­życie (w szerokim sensie) umożliwia ciągłość procesu wytwarzania wa­runków społecznej reprodukcji życia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply