NIELICZNE ZNAKI ZAPYTANIA

images

Argumentem przeciwko ogólności „maxwellowskiej” praw nauki mogłaby być jak wiadomo ewolucja wartości uniwersalnych stałych fizycznych, ale i to nie przeczyłoby ogólności tych praw w rozumieniu semantycznym. Argumentacja autorki wymaga wyka­zania, że ogólność w sensie Maxwella ma charakter podstawowy, a to wydaje się dyskusyjne.Puentując jedną ze swoich bajek, La Fontaine pouczał, iż opisywany w niej człowiek „spostrzegł, że nie wszyscy mogą z równym skutkiem jednaką postępować drogą Referatowi B. Tuchańskiej Uniwersalność praw nauki a związek dyscyplin nomologicznych z historycznymi przy­słuchiwałem się jako filozof zajmujący się metodologią nauk i (szcze­gólnie ostatnio) określonymi zagadnieniami materializmu historycznego. Dwa wnioski umieszczone w „Podsumowaniu” referatu zainteresowały mnie szczególnie. Oto one: „Sądzę, że ustalenie zakresu stosowalności praw i teorii naukowych nie jest zadaniem metodologa. W szczególności nie musi on przesądzać niczego na temat czasoprzestrzennej ogólności praw nauki, tym bardziej że pojęcia czasu i przestrzeni nie są zewnętrzne względem nauki, ale ich treść jest ustalana i modyfikowana w samej nauce. Określenia zakresu stosowalności praw i teorii formułowane są przez badaczy i wchodzą do samych teorii. Zakres stosowalności okreś­lany jest za pomocą właściwych dla danej teorii parametrów i w sposób, który zapewne jest historycznie zmienny, a więc swoisty dla danej dy­scypliny na pewnym etapie jej rozwoju. Rezygnacja z metodologicz­nego wymagania czasoprzestrzennej ogólności jako warunku uniwersal­ności zdań prawo-podobnych jest w gruncie rzeczy tylko kolejnym za­biegiem burzenia mitu absolutności wiedzy naukowej. Natomiast prze­konanie, że wiedza naukowa może być absolutna, jeśli chodzi o zakres jej stosowalności nadal się utrzymuje, zarówno w metodologii, jak i w nauce. Dzieje nauki pokazują natomiast, że źródłem wiary w nieograni­czoną stosowalność pewnej teorii jest w istocie nieznajomość rzeczy­wistości” .

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply