METAFIZYCZNOŚĆ

Otóż cokolwiek owa „metafizyczność” miałaby oznaczać, przypisuje ją autorka referatu w każdym razie poglądom metodologów operujących rzeczoną wyżej „metafizyczną” koncepcją prawa. Wydaje się jednak, że ta ostatnia kwalifikacja (cokolwiek — powtarzam — miałaby ona ozna­czać) jest nieco przedwczesna. Jeśli metodolog uprawia wyłącznie rekon­strukcję praktyki naukowej lub przynajmniej operuje ową „metafizycz­ną” koncepcją prawa w trybie wyłącznie rekonstrukcyjnym, to uzasad­nione jest tylko stwierdzenie, że wedle tej rekonstrukcji praktyka ba­dawcza jest „metafizyczna” (ewentualnie: takiej to a takiej nauki, ewen­tualnie jeszcze: z takiego to a takiego okresu). Inna byłaby sytuacja, gdyby ów metodolog miał (także albo wyłącznie) ambicje normatywno- -uprawomocniające, tzn. traktowałby swą rekonstrukcję prawa nauki jako jednocześnie model normatywny prawomocnego poznania naukowego, albo formułowałby po prostu taki model, nie troszcząc się nawet, w ja­kiej mierze odpowiada mu faktyczna praktyka badawcza.Uważam, że nieklasyczne — jak nazywa je autorka — koncepcje teorii naukowej nie dostarczają same przez się, wbrew jej założeniu, żad­nych dodatkowych argumentów na rzecz tezy o historyzmie nauk przy­rodniczych. Czymkolwiek bowiem miałby on być, stanowić ma w każdym razie, w intencji B. Tuchańskiej, rezultat tego, że odpowiednie zależności odnotowywane w odnośnych naukach przedstawiają się tak a nie inaczej; zależności jednak, o których dotychczas mówiliśmy, w ogóle nie wchodzą w grę w przypadku teorii ujętych nieklasycznie. Nie dlatego, że teorie owe rozumie się „nielingwistycznie”, lecz dlatego, że — bez względu na to, czy są one pewnymi klasami modeli semantycznych określonego ukła­du postulatów (ujęcie semantyczne) czy też pewnymi strukturami teorio- mnogościowymi, rozważanymi rzeczywiście nielingwistycznie (Sneed) — są one w każdym razie abstrakcyjnie scharakteryzowanymi dziedzinami, w obrębie których nie zachodzą zależności charakteryzujące się instan­cjami determinującymi, obejmującymi zawsze określone typy sytuacji „realnie” (fizycznie) występujących.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply