KAŻDY DZIAŁ BIOLOGII

Tak więc sądzę, że pytanie „czy istnieją biologiczne nauki ahistorycz- ne” jest niewłaściwie sformułowane. Każdy dział biologii jest w pewnym sensie „historyczny”. Podejście badaczy jednak w każdej z tych dziedzin może różnić się właśnie tym, że mogą oni uwzględniać bądź pomijać aspekt historyczny. Na przykład taka typowo „historyczna” nauka, jaką jest paleontologia, może rozpatrywać jakąś kopalną florę lub faunę w oderwaniu od kontekstu czasowego — jako tylko opis statyczny po­szczególnych przedstawicieli. Nie będzie to miało przecież nic wspólnego z historią; można by najwyżej traktować taką pracę jako ogłoszenie pew­nego dokumentu historycznego, bez koniecznego jednak komentarza. Z drugiej strony, gdy opisujemy budowę anatomiczną np. łodygi paproci, to możemy się ograniczyć (i często tak się robi) do opisu jej struktury. Dla pełnego jednak zrozumienia, a zwłaszcza dla odpowiedzi na pytanie „dlaczego ta struktura jest taka a nie inna” musimy przywołać argumen­ty paleontologiczne, a więc historyczne. Poszczególne działy biologii róż­nią się proporcjami tkwiących w nich zagadnień historycznych i zagad­nień pozbawionych aspektu czasowego. Pamiętanie o tym pozwoliłoby na uniknięcie wielu nieporozumień.Nieporozumienia takie szczególnie częste są na terenie nauki o ewo­lucji, terminu „ewolucja” bowiem używamy w dwóch zupełnie odmien­nych znaczeniach. Gdy mówimy np. ewolucja darwinowska, ewolucja neutralistyczna — to mamy wówczas na myśli pewien mechanizm warun­kujący proces ewolucji. Gdy jednak mówimy np. ewolucja człowieka czy ewolucja konia, myślimy wówczas o rodowodzie człowieka czy konia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply