HEGLOWSKA KONCEPCJA HISTORYCYZMU

Chciałabym poruszyć dwie kwestie związane z treścią referatu W. Kra­jewskiego Czy wszystkie nauki o przyrodzie są historyczne? Kwestia pierwsza — to pytanie o użyteczność poznawczą pojęcia historyzmu zasto­sowanego w referacie. Kwestia druga dotyczy pojęcia historyzmu — różniącego się zasadniczo od pojęcia użytego przez Autora.Co się tyczy kwestii pierwszej — wydaje mi się, że historyzm W. Kra­jewskiego możn; ey, w skrócie, określić następująco: jest to badanie roz­woju takiego ciągu zjawisk, że każde z nich stanowi rezultat zmiany zjawiska poprzedzającego w tym ciągu, a zarazem zmiana owa daje się wyjaśnić przy zastosowaniu jakichś praw ogólnych oraz przy uwzględ­nieniu zjawiska poprzedzającego jako jednego przynajmniej z tzw. wa­runków początkowych zjawiska następnego. Takie badanie nazywa też Autor, jak się zdaje, badaniem historycznym. Czy takie pojęcie badania (myślenia) historycznego, czyli historyzmu jest użyteczne poznawczo?Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. W dwóch przynajmniej dziedzinach powyższe pojęcie badania historycznego czy historyzmu oddaje istotne usługi poznawcze. Po pierwsze — w dziedzi­nie historii nauki. Można się posługiwać nim w tej dziedzinie dla okreś­lenia takiego sposobu badania czy też myślenia, który stanowi cechę wy­różniającą nowożytnej’ poznawczej refleksji europejskiej, jaka pojawiła się w czasach bezpośrednio poprzedzających epokę oświecenia, w samej epoce oraz w czasach późniejszych. Myślenie to zaznaczyło się zresztą nie tylko w nauce w ścisłym tego słowa znaczeniu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply