DOPUSZCZANA MOŻLIWOŚĆ

Teoria charakteryzuje tę klasę przyczynowo możliwych systemów „poprzez wskazywanie wszystkich i tylko tych czasowo zorien­towanych sekwencji stanów, które odpowiadają zachowaniom możliwych systemów” . Na gruncie semantycznej koncepcji teorii nie przesądza się, czy wśród parametrów, za pomocą których teorie naukowe charakteryzują zachowanie badanych systemów, występują parametry czasoprzestrzenne. Oczywiście dopuszcza ona możliwość istnienia teorii, które abstrahują od czasoprzestrzennej relatywizacji badanych systemów, a więc w swej in­tencji są ściśle ogólne. Abstrakcyjność ujęcia badanych systemów zostaje jednak zniesiona, gdy teoria wskazuje, „które zmiany stanu są fizycznie możliwe”, ponieważ wówczas konieczne staje się wskazanie realnych wa­runków (fizycznych), które są zawsze warunkami w jakimś lokalnym układzie odniesienia.Przekonanie, że teorie odnoszą się do wskazywanych przez siebie ab­strakcyjnych i wyidealizowanych modeli, a więc, że rozstrzygnięcia do­tyczące zakresu stosowalności teorii zawarte są wewnątrz nich, wyraźnie widoczne jest także w koncepcji J. D. Sneeda. Odnosi się ona do matema­tycznych teorii fizycznych i charakteryzuje je także w sposób pozajęzy- kowy. Teoria fizyczna składa się — wedle Sneeda — z matematycznej,

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply